Statuten

Statuten vzw 4 Kids – Publicatie 13 november 2001
 
TITEL I. -- Benaming, zetel, doel, duur
Artikel 1. De vereniging draagt de naam : " 4Kids ".
Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden vereniging zonder winstgevend doel.
Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.
Ten titel van inlichting en zonder hieraan enig statutair karakter te verlenen, geldt als volledig adres : Boniverlei 15, te 2650 Edegem. De raad van beheer is bevoegd om het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen binnen de grenzen van hetzelfde gerechtelijk arrondissement.
Art. 3. De vereniging heeft tot doel het aanbieden van diensten aan zieke kinderen, en in het bijzonder aan kinderen die in een ziekenhuis verblijven, waarbij het centraal gegeven Internetdiensten zijn. Via een website worden in eerste instantie volgende diensten uitgebouwd : communicatieve, informatieve, recreatieve en educatieve diensten. De vereniging houdt zich het recht toe om voorgaande niet-exhaustieve, niet-exclusieve opsomming bij te sturen, doch steeds in het hoger vernoemde belang van de kerndoelgroep, met name zieke kinderen.
Onder deze doelstelling dient, naast voorgaande paragraaf, onder meer begrepen te worden : het uitschrijven van verhaaltjes voor kinderen, alsook het uitbreiden van het project naar editieprojecten en andere ondersteunende producten en activiteiten toe.
Om haar doel omschreven in het eerste en tweede lid te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben en/of dit doel kunnen bevorderen. Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste en tweede lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken. Tot het doel van de vereniging behoort eveneens het rationeel beheer en de instandhouding van de onroerende goederen die eigendom zijn van vereniging, in overeenstemming met het hogere doel waarvoor de vereniging is opgericht.
Art. 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. -- Lidmaatschap
Art. 5. Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. De oprichters van de vereniging zijn de eerste werkende leden.
Tot de vereniging kan als werkend lid toetreden al wie door de algemene vergadering aanvaard wordt. De algemene vergadering beslist geheim en autonoom over elk verzoek tot opneming, met een meerderheid van drie vierde der stemmen. Zij dient haar toelating of weigering niet te motiveren.
Het kandidaat werkend lid dient te voldoen aan de volgende toetredingsvoorwaarde : voorgedragen worden door één of meerdere van de werkende leden.
De leden onderschrijven bij hun toetreding de statuten. De leden zullen zich in hun gedragingen door deze principes laten leiden en ze verbinden er zich toe geen daden te stellen die strijdig zijn met het maatschappelijk doel van de vereniging of de vereniging op enigerlei wijze schade toe te brengen.
Art. 6. De algemene vergadering kan op door haar te bepalen voorwaarden ook andere personen als ereleden of steunende leden tot de vereniging toelaten.
Deze personen bezitten echter niet de rechten van de werkende leden. Ze verwerven het statuut van niet-werkend lid en bezitten enkel een aanwezigheidsrecht op de algemene vergadering.
Art. 7. Het bedrag van de eenmalige bijdrage van de oprichters wordt vastgesteld op vijfentwintigduizend (EUR 25 000) euro per persoon. De aard van de inbreng, weze het in geld of in natura, alsook de modaliteiten van betaling wordt door de raad van beheer vastgelegd. Er wordt uitdrukkelijk voorzien in een mogelijkheid tot gespreide betaling, alsook een inbreng in natura.
Het bedrag van de bijdrage van elk van de leden wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van beheer. De jaarlijkse bijdrage kan niet meer bedragen dan vijftigduizend
(EUR 50 000) euro.
Art. 8. De basisbijdrage van de niet-werkende leden (ereleden of steunende leden) wordt bepaald door de raad van beheer. Deze bijdrage geldt voor het lidmaatschap voor één jaar.
Art. 9. Het lidmaatschap van de werkende leden eindigt van rechtswege bij het overlijden van het lid.
Het lidmaatschap eindigt eveneens indien schriftelijk ontslag wordt ingediend bij de voorzitter van de raad van beheer, of indien de algemene vergadering beslist een lid uit te sluiten met een meerderheid van drie vierde der stemmen.
Art. 10. De oprichters kunnen steeds aanspraak maken op hun inbrengen, evenwel steeds naar verhouding van de beschikbare middelen van de vereniging, te verhogen met de openstaande vorderingen.
Indien het om een inbreng in natura zou gaan, wordt de waarde gerespecteerd die bij inbreng door de raad van beheer werd vastgelegd.
Dit recht is evenwel onderworpen aan de goedkeuring van de raad van beheer in geval van uitsluiting of gedwongen ontslag van een van de oprichters.
TITEL III. -- Algemene vergadering
Art. 11. De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt al de werkende leden. De werkende leden beschikken in de vergadering over één stem.
Art. 12. De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn :
het wijzigen van de statuten;
het benoemen en afzetten van de beheerders;
de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
het (aanvaarden en) uitsluiten van de leden;
het goedkeuren van begrotingen en rekeningen.
Art. 13. De algemene vergadering kiest onder haar leden een voorzitter.
Art. 14. par. 1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden : in de loop van de maand mei, voor het goedkeuren van de rekeningen.
par. 2. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één vijfde van de leden daarom verzoeken. In dit laatste geval dient de raad van beheer binnen de maand gevolg te geven aan het verzoekschrift.
par. 3. De leden worden door middel van een gewoon schrijven opgeroepen voor de algemene vergadering. De oproepingsbrief dient de leden ten minste acht dagen vóór de vergadering te bereiken. De postdatum geldt als bewijs.
par. 4. De algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand mei, om tien uur, op de zetel van de vereniging.
par. 5. De oproepingsbrief bevat steeds de agenda. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter, maar elk lid heeft het recht bijkomende punten op de agenda te laten plaatsen.
Art. 15. par. 1. De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden, tenzij over de aangelegenheden opgesomd in artikel 12, eerste, derde en vierde lid. De algemene vergadering kan hierover enkel geldig beraadslagen dan met een meerderheid van drie vierde der stemmen. Over het wijzigen van statuten kan evenwel slechts beraadslaagd worden indien deze wijziging op de agenda voorkomt en in de uitnodiging werd toegelicht, dit onverminderd het bepaalde van artikel 8 van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig.
par. 2. De werkende leden, met uitzondering van de oprichters, die minder dan één jaar werkend lid zijn van de vereniging, zijn niet stemgerechtigd voor de volgende materies : wijziging van de statuten, benoeming van beheerders.
par. 3. Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid. Het aantal volmachten per aanwezig lid is beperkt tot één.
Art. 16. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering.
Elk werkend lid van de vergadering ontvangt binnen de maand een afschrift van de notulen.
De niet-werkende leden beschikken enkel over een inzagerecht in de notulen.
TITEL IV. -- Beheer
Art. 17. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer samengesteld uit ten minste vier beheerders. De oprichters maken steeds deel uit van de raad van beheer, en kunnen niet door de algemene vergadering worden afgezet.
Art. 18. Naast de vier beheerders, vernoemd in artikel 17, kan de algemene vergadering bijkomende beheerders benoemen voor een hernieuwbare termijn van één jaar. De algemene vergadering kan te allen tijde een einde stellen aan hun mandaat. Bij tussentijdse verkiezingen wordt de termijn beperkt tot de resterende tijd van het vrijgekomen mandaat. De uittredende beheerders zijn herkiesbaar.
Art. 19. De raad van beheer kiest onder haar leden een voorzitter. Ingeval een voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de oudste der aanwezige beheerders. De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter.
Art. 20. De raad van beheer vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de beheerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De raad van beheer stelt de bevoegdheden van haar voorzitter vast. De beslissingen van de raad van beheer worden overgemaakt aan elke beheerder. De goedgekeurde notulen worden opgenomen in een daartoe bestemd register. Afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter.
Art. 21. De beheerraad leidt de zaken van de vereniging. Hij kan alle rechtshandelingen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering of die strijdig zijn met de wet. De beheerraad kan onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan één van zijn leden en zelfs aan derden, met het oog op het dagelijks beheer. De beheerraad kan tevens aan een derde volmacht geven om in naam van de vereniging verrichtingen uit te voeren. Voor een transactie van meer dan duizend tweehonderd vijftig (EUR 1 250) euro ligt de beslissingsbevoegdheid evenwel steeds in handen van ten minste twee beheerders.
TITEL V. -- Ontbinding en vereffening
Art. 22. De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet minder dan drie bedraagt. Zelfs in dat geval beschikt de vereniging over een regularisatietermijn van drie maanden. De vereniging kan vrijwillig worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig het in artikel 20 van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig bepaalde, door een gerechtelijke beslissing of door intrede van de ontbindende voorwaarde.
Art. 23. In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld.
Art. 24. Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig of gerechtelijk, zal in eerste instantie de inbreng van de werkende leden worden teruggestort. Indien het om een inbreng in natura zou gaan, wordt de waarde gerespecteerd die bij inbreng door de raad van beheer werd vastgelegd.
Zo er meerwaarden aanwezig zijn, worden zij bestemd aan een vereniging zonder winstoogmerk die een vergelijkbaar doel nastreeft. De precieze bepaling daarvan mag worden beslist door de vereffenaar.
TITEL VI. -- Slotbepalingen
Art. 25. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenen- twintig en de gebruiken inzake verenigingen van toepassing.
Waarvan proces-verbaal, opgesteld en afgesloten te Antwerpen, ten kantore.
Na toelichting en integrale voorlezing hebben de verschijners met mij, notaris, getekend.

 
 
 

Nieuwsbrief